ผู้ร่วมธุรกิจ และร่วมพัฒนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ซีวาทำงานร่วมกับนักธุรกิจและสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายสถาบันทั่วโลก ซีวาให้การอุปถัมภ์มหาวิทยาลัย,สถาบัน,ศูนย์วิจัยงานด้านสาธารณสุขทั้งของรัฐบาลและเอกชนหลายแห่ง ซีวาไม่เพียงแต่มุ่งมั่นทำงานวิจัยที่ก้าวหน้าและใช้วิทยาการล่าสุดเท่านั้น แต่ได้เผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ออกไปให้แก่สถาบันต่างๆ...

ซีวาทำงานร่วมกับนักธุรกิจและสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายสถาบันทั่วโลก ซีวาให้การอุปถัมภ์มหาวิทยาลัย, สถาบัน, ศูนย์วิจัยงานด้านสาธารณสุขทั้งของรัฐบาลและเอกชนหลายแห่ง ซีวาไม่เพียงแต่มุ่งมั่นทำงานวิจัยที่ก้าวหน้าและใช้วิทยาการล่าสุดเท่านั้น แต่ได้เผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ออกไปให้แก่สถาบันต่างๆ ด้วย

ซีวาไม่เชื่อว่าจะมีคนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะมีความรู้เฉพาะตัวที่เป็นหนึ่งเดียวในการหาทางแก้ปัญหา ซีวาได้มองหาความรู้ซึ่งอาจเป็นคำตอบได้จากทั่วโลกด้วยการเก็บรวบรวมแนวทางแก้ไข, การนำเสนอทางเลือกเพื่อหาคำตอบสุดท้ายที่เป็นเลิศ ดังนั้นซีวาจึงกระจายศูนย์วิจัยและพัฒนาไว้หลายแห่งทั่วโลก เพื่อความสะดวกในการทำงานร่วมมือกับนักวิจัยพันธมิตรจากสถาบันภายนอก อันเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยกระตุ้น และผลักดันให้งานวิจัยและพัฒนาภายในของบริษัทซีวาสร้างสรรค์ผลงานที่คุ้มค่า และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมออกมา

ตัวอย่างหนึ่งที่ซีวาได้ทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และนำประโยชน์สูงสุดมาสู่ส่วนรวม คือ การพัฒนาวัคซีนคอคซีแวค (COXEVAC) โดยความร่วมมือกับสถาบันวิจัยทางเกษตรกรรมแห่งชาติประเทศฝรั่งเศส (French National Institute of Agricultural Research/INRA),โรงเรียนสัตวแพทย์นองส์ (Nantes Veterinary School) และซีวา จนประสบความสำเร็จในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้คิว (Q-fever) ซึ่งเป็นหนึ่งในโรคสัตว์ติดคนที่สำคัญของทวีปยุโรป

ซีวาได้รับโอกาสที่ประเมินค่าไม่ได้จากการให้ความร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านจากหลายแขนงวิชา เพื่อช่วยให้ซีวาได้พัฒนาเวชภัณฑ์ที่ดีออกมาสำหรับเกษตรกร

ประธานบริษัทของซีวา คุณมาร์ค ปริคาซกี (Marc Prikazsky) ได้แสดงออกว่า ท่านยินดีต้อนรับนักวิทยาศาสตร์ที่มีความประสงค์จะร่วมงานกับซีวาในการพัฒนา แผนงานวิจัยของท่านจนบรรลุวัตถุประสงค์ โดยท่านสามารถติดต่อผ่านทาง contact@ceva.com

กลับสู่ด้านบน