การผลิต

การผลิตของซีวาสะท้อนให้เห็นความพร้อมในความเป็นสากล การเลือกใช้พืช–วัตถุดิบที่หาได้จากหลายท้องที่ โดยให้มีความใกล้เคียงกับวัตถุดิบท้องถิ่น เพื่อการตอบรับความต้องการของลูกค้าจากผลการใช้ให้ใกล้เคียงมากที่สุด

นโยบายการผลิตของซีวาสะท้อนให้เห็นความพร้อมในความเป็นสากล เช่น การเลือกใช้พืช–วัตถุดิบที่หาได้จากหลายท้องที่และมีความเป็นสากล  โดยให้มีความใกล้เคียงกับวัตถุดิบท้องถิ่น เพื่อการตอบรับความต้องการของลูกค้าจากผลการใช้ให้ใกล้เคียงมากที่สุด

ซีวามีโรงงานหลัก 4 แห่งใหญ่ และอีก 17 แห่งในระดับภูมิภาค ซึ่งในบางประเทศซีวามีโรงงานมากกว่าหนึ่งแห่งโดยเฉพาะโรงงานผลิตวัคซีน นอกจากนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของซีวาจะตั้งอยู่ใกล้กับโรงงาน เพื่อความสะดวกในการนำโครงการวิจัยพัฒนาเหล่านั้นไปพัฒนาต่อจนถึงกระบวนการผลิต และนำไปใช้ได้จริง

ซีวาได้ขยายโรงงานผลิตไปครอบคลุมหลายแห่งในหลายท้องที่ เพื่อให้ได้เวชภัณฑ์และการบริการที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับท้องถิ่นตามความ ต้องการของเกษตรกร

กลับสู่ด้านบน