การสรรหาบุคลากร

หลายปีที่ผ่านมาซีวาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว บุคคลากรจึงกลายเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนของซีวาไปข้างหน้า จุดมุ่งหมายพื้นฐานของนโยบายการสรรหาบุคลากรของเราคือ ชักจูงผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดสำหรับงานในแต่ละงานให้มาร่วมงานกับเรา

ที่ซีวา เรามีนโยบายการมอบตำแหน่งงานให้ผู้ร่วมงานได้มีโอกาสทำงานร่วมกันเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกันและกัน ทำให้การทำงานมีศักยภาพมาก ซีวาสนับสนุนให้พนักงานของเรามีความรับผิดชอบต่องานในขอบข่ายงานที่ตนดูแล เราสนับสนุนเครื่องอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับพนักงาน และการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

หลายปีที่ผ่านมาซีวาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว บุคคลากรจึงกลายเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนของซีวาไปข้างหน้า จุดมุ่งหมายพื้นฐานของนโยบายการสรรหาบุคลากรของเราคือ ชักจูงผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดสำหรับงานในแต่ละงานให้มาร่วมงานกับเรา เพื่อจะได้มีผู้เชี่ยวชาญกระจายไปทั่วทุกหน่วยงานโดยไม่จำกัด เพศ,วิชาชีพ,ประสบการณ์  และเชื้อชาติ ซีวาต่อต้านการแบ่งชนชั้น,เพศ, ศาสนา และอายุ ซีวามอบโอกาสให้พนักงานในองค์กรเติบโตเท่าเทียมกัน

กลับสู่ด้านบน