ค่านิยม

ซีวามีความมุ่งมั่นต่อพันธกิจขององค์กร คือ การสร้างคุณค่าหลัก 3 ประการขององค์กรให้เด่นชัด และทำให้ซีวาแตกต่างจากองค์กรอื่น คือ “ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน”, “การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ” และ “การร่วมกำลังกันในการจัดการปัญหา”

ซีวามีความมุ่งมั่นต่อพันธกิจขององค์กร คือ การสร้างคุณค่าหลัก 3 ประการขององค์กรให้เด่นชัด และทำให้ซีวาแตกต่างจากองค์กรอื่น คือ “ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน”, “การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ” และ “การร่วมกำลังกันในการจัดการปัญหา”

  • We believe in customer passion, shaping each solution and the way we work around each customer’s specific business ambitions, needs and challenges. We build strong, long-term relationships and work as partners, innovating and developing new solutions together.
  • “ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” (Solidarity) ที่ซีวาเราสมัครสมาน สามัคคีกันในการทำงานเป็นทีม เพื่อเอาชนะโรคต่างๆ ที่ทำให้สัตว์ป่วย
  • “การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ” (Innovation) ที่ซีวาเราสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน, โครงงานที่คิดนอกกรอบ และขั้นตอนการทำงานที่คิดและทำให้แตกต่างไปจากเดิมได้ ของพนักงานทุกคนในองค์กร
  • “การร่วมกำลังกันในการจัดการปัญหา” (Entrepreneurial spirit) ที่ซีวาพนักงานทุกคน, นักวิทยาศาสตร์, นักวิชาการ, ที่ปรึกษา, ผู้แทนจำหน่าย มีความกระตือรือร้นที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาความรู้เพื่อหาคำตอบและเพื่อ จัดการกับปัญหาด้านสุขภาพของสัตว์ ด้วยความคิดที่ว่า ปัญหาของเกษตรกรเป็นปัญหาของเรา

กลับสู่ด้านบน