ประกาศทางกฎหมาย

I – ข้อกฎหมายสำหรับเว็บไซต์ www.ceva.co.th - เว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า"ไซต์") เป็นเว็บไซต์ของ บริษัท ซีวา ซองเต แอนิมาเล บริษัท ซีวา ซองเต แอนิมาเล 10 อเวนิว เดอลา บาลลาสติแอร์ 33500 ลิโบร์น ประเทศฝรั่งเศส โทรศัพท์: +33.05.57.55.40.40 แฟกซ์:...

I – ข้อกฎหมายสำหรับเว็บไซต์ www.ceva.co.th

- เว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า"ไซต์") เป็นเว็บไซต์ของ บริษัท ซีวา ซองเต แอนิมาเล

บริษัท ซีวา ซองเต แอนิมาเล 10 อเวนิว เดอลา บาลลาสติแอร์ 33500 ลิโบร์น ประเทศฝรั่งเศส

โทรศัพท์: +33.05.57.55.40.40

แฟกซ์: +33.05.57.55.41.98

บริษัทสาขา

บริษัท ซีวา แอนิมัล เฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด

539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 11 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: +66-2 642 5212-5

แฟกซ์: +66-2 642 5300

อีเมลล์: rucha.jarungratchatakit@ceva.com

ผู้อำนวยการในการเผยแพร่เว็บไซต์ คือ Marc PRIKAZSKY – CEO CEVA SANTE ANIMALE

บรรณาธิการของเว็บไซต์ คือ สพ.ญ.รุจา  จรุงรัชฎกิจ - ผู้จัดการประเทศไทย

บริษัท Clever Age www.clever-age.com เป็นโฮสต์และออกแบบเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นโดยใช้ระบบ ezpublish http://ez.no  ในการจัดการเนื้อหา และได้ลงทะเบียนกับ CNIL (หน่วยป้องกันข้อมูลของประเทศฝรั่งเศส) ตามใบอนุญาติเลขที่  1362430

การใช้งานเว็บไซต์อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดการ ดังนี้

เมื่อเข้าใช้เว็บไซต์ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้งานที่กำหนดโดยบริษัทซีวาฯ

ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตได้ทำความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ทั้งหมด

หากผู้ใช้อินเตอร์เน็ตปฏิเสธที่จะรับเงื่อนไขข้อกำหนดดังกล่าว ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตนั้นๆ จะได้รับการร้องขอไม่ให้ใช้งานเว็บไซต์ต่อไป

 

II – เงื่อนไขและข้อกำหนดของการใช้งานเว็บไซต์ www.ceva.co.th

A. เนื้อหาและการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้

  • เนื้อหาของเว็บไซต์

ซีวาจะพยายามปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้เว็บไซต์  อย่างไรก็ตามซีวาไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใดๆ สำหรับข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้/หรือเกิดจากการละเลย 

ซีวาขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในการปรับเปลี่ยน การยกเลิก การระงับหรือหยุดบริการของเว็บไซต์ หรือเนื้อหาโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า 

ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตอาจแจ้งข้อผิดพลาดใดๆที่เกิดขึ้นไปยังอีเมล์แอดเดรสต่อไปนี้ contact@ceva.com

ถ้าการใช้งานของเว็บไซต์ที่ไม่สอดคล้องกับเจตนาดั้งเดิมและมีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ ผู้ละเมิดดังกล่าวจะมีความผิดทางแพ่งและทางอาญาและได้รับโทษทางกฎหมาย

  • การเข้าสู่เว็บไซต์

สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ไทยผ่านคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรคมนาคมที่เปิดให้บริการทางอินเตอร์เน็ต

ซีวาจะพยายามให้ผู้ใช้เข้ารับบริการทางเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงและทุกวันในหนึ่งสัปดาห์ โดยซีวาไม่มีภาระผูกพันที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้

ทั้งนี้การใช้งานเว็บไซต์อาจได้รับการขัดจังหวะไม่สะดวกบ้างในกรณีที่มีการบำรุงรักษาและการปรับปรุงเว็บไซต์, เหตุสุดวิสัยธรรมชาติ และปัญหาขัดข้องทางด้านเทคนิค

ซีวาจะไม่รับผิดชอบผลเสียไม่ว่าที่เกิดจากกรณีใดๆ จากการถูกรบกวนข้างต้น และสำหรับผลที่จะตามมาที่จะเกิดกับผู้ใช้อินเตอร์เน็ต  รวมทั้งซีวาจะไม่รับผิดชอบกรณีมีไวรัสในหน้าเว็บไซต์นี้ติดไปยังผู้ใช้

  • มีการวางระบบการเชื่อมโยงข้อมูลในเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้มีการวางระบบการเชื่ยมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น ที่ไม่ได้มีการจัดการโดยซีวา
ซีวาฯไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการใช้และบริการที่ผู้ใช้ใช้การเชื่อมโยงไปยังเว็บอื่นๆ ไม่ว่าลักษณะใดก็ตาม, การควบคุมที่มากกว่าผลิตภัณฑ์ หรือบริการข้อมูลที่จัดให้บริการโดยเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ดังกล่าวและอาจไม่มีมีส่วนรับผิดชอบสำหรับเนื้อหาของสถานที่ต่างๆเช่นใดๆ

การเข้าใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

 

B. ทรัพย์สินทางปัญญา

  • เครื่องหมายทางการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว

เครื่องหมายการค้าที่ปรากฎบนเว็บไซต์ เป็นทรัพย์สินของบริษัท ซีวาฯ และหรือบริษัทซีวา ซองเต แอนิมาเล และเครื่องหมายการค้าที่เป็นของบุคคลที่สามก็เป็นเครื่องหมายการค้าที่ซีวาได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวแล้วทั้งสิ้น

การเข้าใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวจะอนุญาตให้ผู้ใช้ดูเนื้อหาของเว็บไซต์เท่านั้น

การเผยแพร่ในเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ตไม่ได้บิดเบือนใบอนุญาตการใช้งานใด ๆ ของเครื่องหมายการค้าที่อ้างถึง เนื่องจากการใช้งานต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า

  • สิทธิของผู้สร้างเว็บไซต์/ ลิขสิทธิ์ / เครื่องหมายการค้า และการออกแบบ/ สิทธิบัตร

เว็บไซต์นี้ได้รับคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ซีวา แอนิมัล เฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด องค์ประกอบทั้งหมดของเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของบริษัท ซีวา แอนิมัล เฮลธ์ (ประเทศไทย)จำกัด และ/หรือ บริษัทแม่ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบอำนาจตามกฎหมาย ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตไม่มีสิทธิ์นำทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้ไปใช้ได้ แต่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตสามารถใช้บริการเว็บไซต์ได้ในการรับคำปรึกษา

ไซต์และส่วนประกอบของเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของฝรั่งเศสและข้อตกลงกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องสิทธิของผู้สร้างเว็บไซต์/ ลิขสิทธิ์ / เครื่องหมายการค้า และการออกแบบ/ สิทธิบัตร

การผลิตและ/หรือการนำข้อมูลภายในของเว็บไซต์ไปเผยแพร่ และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ต้องได้รับการอนุญาต และให้ใช้เฉพาะแต่ละรายบุคคลเท่านั้น

คำขอทั้งหมดสำหรับใบมอบอำนาจนั้นจะต้องถูกส่งไปยังอีเมลล์แอดเดรสต่อไปนี้  contact@ceva.com

  • ภาพลิขสิทธิ์

Stephane Klein    Fotolia     

C. ข้อมูลส่วนตัว

  • การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ซีวาฯ อาจขอผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ให้ข้อมูลส่วนบุคคลในการระบุตัวตน (ชื่อ,ที่อยู่, อีเมลล์แอดเดรส, อาชีพ เป็นต้น) 

การขอข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามข้อกฎหมาย " informatique et libertés "(French data processing and individual liberties law) วันที่ 6 มกราคม 1978 , ซึ่งผู้ใช้อินเตอร์เน็ตยังคงรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้าไปทำการแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนตัวเมื่อไรก็ได้ 

โดยสามารถส่งคำร้องขอไปยังที่อีเมลล์แอดเดรส contact@ceva.com  

การเปลี่ยนแปลงหรือการลบข้อมูลที่ได้รับการร้องขอดังกล่าวจะถูกดำเนินการในทันทีที่เป็นไปได้

แต่ข้อมูลบางอย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลและไม่ระบุตัวตนของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตอาจถูกบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทที่ซีวาฯ ใช้บริการ  (เช่น บันทึกการใช้เบราเซอร์, ไอพีแอดเดรส)

การติดตั้งคุ้กกี้จะถูกตั้งโดยอัตโนมัติในเบราเซอร์เมื่ออินเตอร์เน็ตเริ่มเชื่อมโยงเว็บไซต์ 

คุ้กกี้คือการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล เพื่อบันทึกข้อมูลทั่วไปในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ไว้ ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ (หน้าเว็บไซต์, วันที่ และเวลา ที่ได้รับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น) แต่จะไม่เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ได้

การใช้คุ้กกี้มีวัตถุประสงค์ที่จะอนุญาตให้เว็บไซต์สามารถทำการวิเคราะห์ของความถี่ของการเข้าชม และจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ เป็นต้น  ด้วยมีเจตนาเพื่อที่จะทำการพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ต่อไป

เบราเซอร์ของคุณโดยทั่วไปอาจบอกปฏิเสธจากคุ้กกี้ก่อน แต่ผู้ใช้ยังคงเชื่อมต่อเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้ เพียงแต่อาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการโหลดข้อมูลหน้าเว็บไซต์

ข้อมูลระบุตัวตนเกี่ยวกับผู้ใช้อินเตอร์เน็ตนั้นมีเจตนาสำหรับให้ข้อมูลแก่ซีวา และอาจจะมีการส่งผ่านไปยังบริษัทอื่นๆในเครือ ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตสามารถแจ้งคัดค้านการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ โดยการระบุแจ้งมาทางอีเมลล์แอดเดรส contact@ceva.com

  • การรักษาความปลอดภัย

บริษัทซีวาใช้ระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อจัดการและปกป้องข้อมูลและการโยกย้ายโดยบังเอิญ หรือตั้งใจ ป้องกันการสูญเสีย การทำลายข้อมูล และป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

มาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้มีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และให้ทันกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

กรณีที่ผู้ใช้ต้องการเรียกร้องสิทธิ์ หรือแนะนำการให้บริการ  การขอข้อมูลและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ สามารถแจ้งไปที่ contact@ceva.com ได้โดยตรง

 

D. ความรับผิดชอบ

เว็บไซต์ไม่อนุญาติให้ผู้ใช้มาใช้บริการสื่อสารผ่านเว็บไซต์นี้ในการส่งต่ออีเมลล์ลูกโซ่, อีเมลล์ขยะ, สแปมหรืออีเมลล์ซ้ำซ้อนหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือวิธีการอื่นใดที่ไม่พึงประสงค์  ไม่อนุญาตให้เก็บรวบรวมหรือนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามส่งต่อไปหรือไปเผยแพร่ หรือนำไปแปลงส่วนหัวในการสร้างหรือแสวงประโยชน์ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้เกิดเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อบุคคลที่สามไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม และกรณีที่นำข้อมูลไปส่งต่อพร้อมส่งไวรัสที่เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์หรือไปยังบุคคลที่สามเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ว่าด้วยการพยายามเข้าใช้บริการต่างๆที่จัดให้บริการในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาต และการละเมิดสิทธิ์นำข้อมูลบัญชีของผู้ใช้รายอื่นๆ ไปเชื่อมต่อกับเครือข่ายให้บริการของเว็บไซต์อื่นๆ โดยพลการ รวมทั้งการขโมยรหัสผ่านของผู้ใช้รายอื่นๆไปทำให้เสียหาย หรือเข้าไปรบกวนความเพลิดเพลินใจการใช้บริการของผู้ใช้อื่นๆ ขณะใช้งาน

เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมรวมถึงภาษาที่แสดงความคิดเห็นและ หรือภาพจะได้รับการพิจารณาโดยบริษัทซีวาฯ หากเป็นการอนาจาร ข่มขู่หลอกลวงที่ผิดกฎหมายชนชั้น ทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเป็นการล่วงละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม หรือการกีดกันการใช้งานของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตรายอื่นๆ ในห้องสนทนาหรือเวทีที่สามารถเข้าถึงได้โดยการเข้าชมเว็บไซต์

การใช้เว็บไซต์ การบริการและองค์ประกอบใดๆ หรือข้อมูลที่ได้รับประกอบกับความรับผิดชอบของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต   

บริษัทซีวาฯ ไม่รับประกันแหล่งที่มาของข้อมูล คุณภาพของบริการของเว็บไซต์ หรือคุณภาพในเชิงพาณิชย์ที่อาจไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตและไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น ที่เกิดจากข้อพิพาท, การดำเนินการหรือไล่เบี้ยจากบุคคลที่สาม ซึ่งอาจจะต้องรอ้งสิทธิในฐานะผู้ใช้ส่วนบุคคลมากกว่า

นอกจากนี้ บริษัทซีวาฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการขาดประสิทธิภาพในการทำงานของเว็บไซต์และ/หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ผู้ให้ใช้หรือดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์  การสูญหายของข้อมูลหรือการบริการอันเป็นผลมาจากความล่าช้าจากการแก้ไข  การหยุดชะงักของการเชื่อมต่อที่ไม่แน่นอนหรือคุณภาพต่ำ  และความเสียหายที่เกิดจากการที่มีมาร์แวร์-หน้าต่างโฆษณาขายของเข้ามารบกวน

บริษัทซีวาฯ ไม่มีส่วนต้องรับผิดชอบความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมใดๆ รวมถึงการสูญเสียกำไร ข้อมูล สิทธิประโยชน์ที่ไม่มีตัวตน และความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์นี้ หรือแม้จะยังเข้ามาไม่ถึงการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์ก็ตาม

ในส่วนเนื้อหาส่วนบุคคลของบริการเว็บไซต์ บริษัทซีวาฯ ขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ยังคงค้างอยู่ใน ”ช่องสนทนา” ใดๆ ทั้งสิ้น เช่น การแสดงความคิดเห็น ซึ่งการแสดงความคิดเห็นบทวิเคราะห์ การให้คำแนะนำดังกล่าวเป็นทัศนคติความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์ ไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นความคิดเห็นหรือคำแนะนำจากซีวาฯ

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้มีการบริหารจัดการและ/หรือสร้างโดย บริษัท ซีวาฯ

หากผู้ใช้เว็บไซต์ลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซีวาฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ในการใช้เว็บไซต์ดังกล่าวที่เกินขอบเขตเว็บไซต์ของ
ซีวาฯ

ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตรับรองว่าจะใช้เว็บไซต์ด้วยความรับผิดชอบ ป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรง และทางอ้อม เช่น ความรุนแรง, ประทุษร้ายที่อาจเกิดขึ้นในการทำลายเว็บไซต์ได้ และตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

 

E. กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ – เขตอำนาจศาล

การตีความ การมีผลบังคับใช้ และผลของเว็บไซต์นี้ รวมถึงเนื้อหาต่างๆ จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และมีผลเท่าเทียมกันในทุกๆ อาณาเขต

การกล่าวอ้าง หรือข้อพิพาทที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ อาจได้รับการแจ้งถึงหรือให้ความเห็นสิ้นสุดโดยคณะอนุญาโตตุลาการของประเทศไทยตามกฎหมาย

 

F.การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งาน

บริษัทซีวาฯ ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในการแก้ไขกฎระเบียบในการใช้เว็บไซต์เมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำหรือถือตามเงื่อนไขจากผู้ใด โดยเฉพาะการดำเนินการปรับกฎระเบียบให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้ หรือเพื่อการปรับปรุงการใช้งานของเว็บไซต์ให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น

การแก้ไขใดๆ ที่จะเกิดขึ้นบนเว็บไซต์จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดข้อนี้

กลับสู่ด้านบน