พันธกิจ

ซีวาเชื่อว่าในการเสริมสร้างสุขภาพของชาวโลก ต้องช่วยกันพัฒนาส่งเสริมตั้งแต่สุขภาพของสัตว์เพื่อให้ส่งผลไกลไปถึงสุขภาพ มนุษย์ที่บริโภคเนื้อสัตว์เหล่านั้นเป็นอาหาร และซีวายังมีพันธกิจที่สรุปเป็นคำขวัญได้ว่า “ร่วมกันเพื่อผลที่ไกลกว่าสุขภาพของสัตว์”

ซีวาเชื่อว่าวิธีใหม่ในการเสริมสร้างสุขภาพของชาวโลก ต้องช่วยกันพัฒนาส่งเสริมตั้งแต่สุขภาพของสัตว์เพื่อให้ส่งผลไกลไปถึงสุขภาพ มนุษย์ที่บริโภคเนื้อสัตว์เหล่านั้นเป็นอาหาร และซีวายังมีพันธกิจที่สรุปเป็นคำขวัญได้ว่า “ร่วมกัน, เพื่อผลที่ไกลกว่าสุขภาพของสัตว์” โดยมีหลักการพื้นฐาน 3 อย่างที่เกี่ยวข้องกับสังคม ดังนี้

  • ช่วยพัฒนาแหล่งอาหารให้กับประชากรมนุษย์ที่เพิ่มขึ้น
         แหล่งอาหารที่พอเพียงเป็นเรื่องสำคัญมาก และจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพราะไม่ใช่มนุษย์ทุกคนที่ได้รับโปรตีนจากสัตว์อย่างเพียงพอในการดำรงชีพ การพัฒนาการเกษตรเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้เพียงพอกับคนบนโลกนี้ถึง 9 พันล้านคน (ตัวเลขประเมินจากการเติบโตของประชากรโลกในปี ค.ศ.2050) จึงกลายเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งซีวาได้ร่วมมือกับผู้ร่วมลงทุน เพื่อพัฒนายกระดับการเลี้ยงให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ให้ผลผลิตมากขึ้น และลดภาวะเครียดของการเลี้ยงสัตว์แบบอุตสาหกรรม
  • การต่อสู้กับโรคสัตว์ติดคน
         ซีวาคงการทำงานหนักในการหาทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสัตว์ติดคน และลดอัตราการป่วย ซีวาเน้นความสำคัญของควาปลอดภัยของอาหารซึ่งเป็นเรื่องที่องค์กรสาธารณสุข ต่างๆ ให้ความสนใจ จากการพัฒนาวัคซีนของซีวาขณะนี้และเพื่ออนาคต จะช่วยทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์ จะมีความปลอดภัยและมีคุณภาพที่ดีสำหรับการบริโภค
  • ส่งเสริมความเข้าใจเรื่องความเกี่ยวพันกันของคนกับสัตว์
         สัตว์เลี้ยงเป็นส่วนสำคัญหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนเมืองไปแล้ว ทั้งที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนและเพื่อให้ความสุขกับผู้เลี้ยง ซีวาเห็นความเติบโตของประชากรคนเมือง จึงได้ส่งเสริมให้สัตวแพทย์มีส่วนช่วยในการให้ความรู้ความเข้าใจคนเมือง เพื่อการอยู่ร่วมกันกับสัตว์เลี้ยงของตนได้อย่างมีความสุข

พันธกิจทั้ง 3 ประการข้างต้น เป็นพันธกิจในอุดมคติที่สามารถทำให้ไปถึงจุดหมายได้ แต่ไม่สามารถทำให้สำเร็จได้โดยซีวาตามลำพัง ซีวาจึงประกาศพันธกิจที่เรามุ่งมั่นนี้ให้สังคมรับทราบและมั่นใจว่าด้วยการ “ร่วมกัน” กับทุกๆ ท่านที่เกี่ยวข้องเรื่องการดูแล ”สุขภาพ” เราจะสามารถบรรลุจุดหมายนี้ได้ เพื่อการมีสุขภาพที่สมบูรณ์ของคนบนโลกใบนี้ด้วยกัน

กลับสู่ด้านบน