ภาพรวมบริษัท

ซีวา ซองเต แอนิมาเล เป็นบริษัทที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ชั้นนำ 10 อันดับแรกของโลก และเป็นบริษัทที่มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องมาตลอด 10 ปี ตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจมา

ซีวา ซองเต แอนิมาเล เป็นบริษัทที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มบริษัทที่ ดำเนินธุรกิจด้านเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ชั้นนำ 10อันดับแรกของโลก และเป็นบริษัทที่มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องมาตลอด 10 ปี ตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจมา (แหล่งข้อมูลจาก Vetnosis, CAGR ค.ศ.1999-2009) โดยซีวาติดอันดับใหญ่เป็นลำดับที่ 9ของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ทั่วโลกในปี ค.ศ.2009

ซีวาเริ่มก่อตั้งปี ค.ศ.1999 เริ่มจากการเป็นแผนกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์แผนกหนึ่ง (Sanofi Santé Nutritional Animale) ของบริษัท ซาโนฟี่-อเวนติส (Sanofi-Aventis) จากนั้นได้มีการแยกแผนกยาสัตว์ออกมา โดยที่ผู้บริหารของซาโนฟี่แผนกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ได้ร่วมลงทุนกับนักลงทุน จากบริษัทการเงินเพื่อซื้อหุ้นจากซาโนฟี่ออกมาตั้งบริษัทใหม่ และเปลี่ยนชื่อจาก ซาโนฟี่ เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ มาเป็น ซีวา ซองเต แอนิมาเล (Ceva Santé Animale) แทน การโอนถ่ายกิจการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในปี ค.ศ.2007 นอกจากนี้ซีวายังได้รับเงินสนับสนุนเพื่อลงทุนจากผู้ถือหุ้นสถาบันการเงิน ต่างๆตลอดมา เช่นEuromezzanine, Natixis และ สถาบัน Sagard ในปี ค.ศ.2010
 
วัฒนธรรมของ “การมุ่งผลสัมฤทธิ์”  
ช่วง 10 ปีแรก ซีวามีอัตราการเติบโตของธุรกิจเฉลี่ย 8.4 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของธุรกิจเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์โดยทั่วไป และเป็นผลพวงมาจากการเติบโตด้วยยอดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ของซีวาเอง และจากการควบรวมกิจการของบริษัทและโรงงานต่างๆ ที่ซีวาซื้อธุรกิจมาตั้งแต่ปี ค.ศ.2000 รวมจำนวน 19 บริษัท

ความสามารถในการผสมผสานธุรกิจใหม่กับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ช่วยทำให้ซีวามีวิสัยทัศน์ที่มีกลยุทธ์กว้างไกลขึ้น และนำความสำเร็จมาให้ในการดำเนินธุรกิจ ซีวามีวัฒนธรรมที่เน้น “การมุ่งผลสัมฤทธิ์” ทำให้ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมลงทุนมากมายจากภายนอก และซีวาให้อิสระในการบริหารจัดการตามวิธีการของผู้ร่วมลงทุนเหล่านั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สำคัญร่วมกัน ซีวามีความเชี่ยวชาญ 2 เรื่อง  คือ เรื่องเวชภัณฑ์ (ยา) และเรื่องวัคซีนสำหรับสัตว์ โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่อุทิศการทำงานโดยเฉพาะสำหรับโครงการสำหรับปศุสัตว์,สัตว์ปีก และสุกร เป็นโครงการโครงการไป

ซีวาทุ่มเทอย่างต่อเนื่องที่จะหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการระบาดของโรคที่ พบในปัจจุบัน และโรคใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น และได้ศึกษาหาแนวทางป้องกันสุขภาพของสัตว์ไม่ให้กระทบต่อผลผลิต นอกจากนี้ซีวายังคำนึงไปไกลกว่าสุขภาพของสัตว์ คือเอาใจใส่ในเรื่องการดูแลสวัสดิภาพของสัตว์ด้วย

เนื่องมาจากการที่คนเราเจ็บป่วยทุกวันนี้ มีสาเหตุมาจากสัตว์สูงถึง 75 เปอร์เซ็นต์ ซีวาได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการร่วมมือต่อสู้ป้องกันโรคต่างๆ ที่ติดต่อมาจากสัตว์ป่าถึงสัตว์เลี้ยง, จากนกสู่คนและโรคสัตว์ติดคนต่างๆ เช่น ไข้หวัดนก (Avian Flu), โรคแท้งติดต่อ (Brucellosis) และโรคไข้คิว (Q-fever)

ซีวาแสดงความชัดเจนในการเป็นผู้อุปถัมภ์ และสนับสนุนโครงการเพื่อสวัสดิภาพ และองค์กรทางสังคมต่างๆ มากมายทั่วโลกมีการร่วมงานตั้งแต่ การเริ่มค้นคว้า,การพัฒนา,การผลิต และการจัดหาเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ไปให้เกษตรกรผู้ยากไร้ที่สุดในโลก เช่น โครงการกำจัดโรค Sleeping Sickness (SOS = The Stamp Out Sleeping Sickness) ในประเทศอูกานดา, โครงการอุปถัมภ์ปลอกคอฟีโรโมน DAP (Dog Appeasing Pheromone) ให้กับองค์กรสวัสดิภาพสุนัขในประเทศอังกฤษ เพื่อช่วยลดภาวะเครียดของสุนัขที่ต้องอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากในสถาน สงเคราะห์ เป็นต้น

ซีวาประสบความสำเร็จในการควบรวมกิจการเพื่อการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว
ซีวาดำเนินธุรกิจทั่วโลกโดยแบ่งออกเป็น 6 เขตแถบภูมิภาคหลักดังนี้ ยุโรปตะวันตก,ยุโรปกลางและตะวันออก(รวมตุรกี),อเมริกาเหนือ,ลาตินอเมริกา,แอฟริกาและตะวันออกกลาง และเอเชียแปซิฟิก

ซีวามีสาขาอยู่ใน 42 ประเทศ, มีศูนย์วิจัยและพัฒนา 13 แห่ง, โรงงานผลิต 21 แห่ง และพนักงานมากกว่า 3,500 คนทั่วโลก ซีวามุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนา, การผลิตและการตลาดเวชภัณฑ์ และวัคซีนสำหรับสัตว์เลี้ยง, สัตว์ปีก, สัตว์เคี้ยวเอื้องและสุกร

กลับสู่ด้านบน