มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ

ในฐานะที่ซีวาฯ เป็นหนึ่งในผู้นำด้านเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ในระดับสากล เราได้ยึดถือการวิจัยและพัฒนาเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เป็นวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ต่อสัตว์ และต่อผู้บริโภคมาตลอด

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำด้านเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ในระดับสากล, ซีวา ซองเต แอนิมาเล ได้ยึดถือการวิจัยและพัฒนาเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เป็นวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินการ ซึ่งซีวาได้ทำงานหนักเรื่องการผลิตเวชภัณฑ์ที่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ต่อสัตว์ และต่อผู้บริโภคมาตลอด ตั้งแต่ก่อนที่การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจะกลายมาเป็นเรื่องสากลที่ได้รับการใส่ ใจมากขึ้น จากองค์การต่างๆ ดังเช่นทุกวันนี้

ซีวาแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยการศึกษาต่อเนื่องถึงผลกระทบจากของเสียที่สัตว์ขับออกสู่สิ่งแวดล้อมด้วย

งานวิจัยและพัฒนาของซีวา มีการติดตามเรื่องสวัสดิภาพของสัตว์อย่างใกล้ชิด ทุกโครงงานวิจัยผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนระเบียบของการใช้สัตว์ทดลอง ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณและสวัสดิภาพของสัตว์

ซีวาเป็นองค์กรที่สนับสนุนและอุทิศตน เพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของสัตว์และสวัสดิภาพของสังคม

กลับสู่ด้านบน